Datganiad Cydymffurfiaeth Llywodraethu

Mae rheoliad 55 o Reoliadau CPLlL 2013 yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Gweinyddu gyhoeddi a chynnal Datganiad Cydymffurfiaeth Llywodraethu. Rhaid i'r Datganiad nodi manylion sut mae'r awdurdod gweinyddol yn dirprwyo ei swyddogaethau CPLlL ac i ba raddau y mae'n cydymffurfio â chanllawiau statudol ategol.

Mae copi o ddatganiad Cronfa Bensiwn Gwynedd i'w weld yn yr adran atodiadau isod.

Atodiadau                                                                                                                                                                                                                


Datganiad Cydymffurfiaeth Llywodraethu 2023