Adran 50/50

Mae CPLlL 2014 gyda opsiwn sy'n caniatáu i weithwyr sy'n gymwys i fod yn aelod o’r CPLlL i ethol i gyfrannu hanner ac i dderbyn hanner y buddion yn hytrach na gadael y cynllun yn gyfan gwbl. Bydd yr opsiwn hwn yn gorfod cael ei adnewyddu ar ôl amser cyfyngedig, ac nid yw wedi'i gynllunio i ddisodli aelodaeth tymor hir y cynllun arferol.

Sut mae 50/50 yn gweithio

Mae'r opsiwn '50/50' yn galluogi i chi dalu hanner eich cyfradd cyfraniad arferol ac adeiladu hanner eich buddion pensiwn yn ystod y cyfnod hwnnw. Byddwch yn dal i gadw'r gwerth llawn o fuddion eraill megis lwmp swm marwolaeth mewn gwasanaeth. Bydd angen i chi gwblhau etholiad ar gyfer yr opsiwn 50/50 ac o'r cyfnod talu nesaf bydd eich cyfraniadau yn cael eu haneru. Ni fydd angen etholiad pellach hyd nes naill ai eich bod yn dymuno i ailymuno â'r prif gynllun neu eich bod yn dod yn ôl i mewn i'r prif gynllun o dan ddarpariaethau cofrestru awtomatig (gweler isod).

Os ydych yn dymuno cwblhau etholiad ar gyfer yr opsiwn 50/50, dylech gysylltu â ni er mwyn cael ffurflen opsiwn 50/50 neu gellir brintio copi o'r rhan Atodiadau isod.

Enghraifft 1

Mae Ellen yn talu benthyciad ac yn gweld pethau yn anodd yn ariannol felly mae hi yn penderfynu ethol i wneud y cynllun 50/50 am weddill yr amser mae hi gyda'r benthyciad. Ei chyflog pensiynadwy yw £15,000 y flwyddyn a byddai'n cyfrannu 5.8% (£58 y mis ar ôl rhyddhad treth yn cael ei gymhwyso) yn y prif gynllun. Tra yn yr opsiwn 50/50 mae'n cyfrannu hanner y swm hwnnw: 2.9% (£29 y mis ar ôl gostyngiad yn y dreth).

Felly mae hi yn cronni pensiwn gyda chyfradd cronni o 1/98 (yn gyferbyniad i'r brîf gynllun gyda chroniad o 1/49) felly os bydd yn aros yn y cynllun 50/50 am 2 flynedd bydd yn cronni pensiwn blynyddol o £306. Bydd y swm hwn yn cael ei ychwanegu at bensiwn Ellen yn y prif gynllun.

Tra ei bod yn arbed yn y cynllun 50/50 mae'n parhau i fod yn gymwys am y gwerth llawn o fuddion eraill y cynllun, er enghraifft byddai ei lwmp swm marwolaeth mewn gwasanaeth yn parhau i fod yn £45,000 (3 gwaith ei chyflog pensiynadwy).

Prif Gynllun

Cyfraniad net: £58 y mis

Pensiwn wedi ei adeiliadu cyn ei ailbrisio: 1/49 = £306 y flwyddyn

Lwmp swm marwolaeth mewn gwasanaeth: £45,000

Opsiwn 50/50

Cyfraniad net: £29 y mis

Pensiwn wedi ei adeiliadu cyn ei ailbrisio: 1/98 = £153 y flwyddyn

Lwmp swm marwolaeth mewn gwasanaeth: £45,000

Enghraifft 2

Mae partner Roger wedi colli ei swydd ac maent yn wynebu amser anodd hyd nes y gellir cael gwaith. Mae Roger yn penderfynu dewis i fynd ar y cynllun 50/50. 6 mis yn ddiweddarach mae eu sefyllfa ariannol yn ôl i'r arfer.

Ei gyflog pensiynadwy yw £ 55,000 y flwyddyn, felly yn ystod y 6 mis o aelodaeth yn y cynllun 50/50 mae wedi talu ar gyfradd o 4.25% yn lle 8.5%.

Ar ôl rhyddhad treth mae hyn wedi lleihau ei gyfraniadau o gyfanswm o £701 yn ystod y cyfnod o aelodaeth 50/50. Mae’r pensiwn a gronnwyd yn y flwyddyn honno wedi gostwng o 1/49 o £ 55,000 ar gyfer y flwyddyn gyfan i 6 mis ar 1/49 a 6 mis ar 1/98 (o £1122 i £842) tra bod ei lwmp swm marwolaeth mewn gwasanaeth yn parhau i fod yn £ 165,000 drwyddi draw.

Prif Gynllun (6 mis)

Cyfraniad net: £234 y mis

Pensiwn wedi ei adeiliadu cyn ei ailbrisio: 1/49 x 0.5 (6 mis) = £561

Lwmp swm marwolaeth mewn gwasanaeth: £165,000

Opsiwn 50/50 (6 mis)

Cyfraniad net: £117 y mis

Pensiwn wedi ei adeiliadu cyn ei ailbrisio: 1/98 x 0.5 (6 mis) = £281

Lwmp swm marwolaeth mewn gwasanaeth: £165,000

50/50 a Cofrestru Awtomatig

Mae'r opsiwn wedi ei gynllunio i ddarparu dewis amgen tymor byr i bobl sy'n ystyried gadael y cynllun. Bydd yn gweithio ar y cyd â darpariaethau cofrestru awtomatig sydd ar y gweill a fydd yn berthnasol i bob cyflogwr, nid yn unig y rhai sy'n cynnig y CPLlL. Bydd yr aelodau sydd wedi dewis yr opsiwn 50/50 yn cael eu cofrestru yn awtomatig yn ôl i'r prif gynllun yn rheolaidd yn unol â'r darpariaethau hyn.

Atodiadau

Ffurflen Etholiad 50/50