Cysylltiadau Defnyddiol

Dyma ddolenni (Saesneg yn unig) i wefannau a allai fod yn ddefnyddiol:

Clerical Medical

Clerical Medical yw ein darparwr CGY presennol. Mae eu gwefan yn cynnwys gwybodaeth gyffredinol a gwerthoedd dyddiol y cronfeydd buddsoddi sydd ar gael. 

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol (CPLlL)

Gwefan y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol yw'r wefan genedlaethol ar gyfer y cynllun pensiwn. Mae'n cynnwys gwybodaeth gyffredinol a newyddion diweddaraf am y gronfa.

Rheoliadau a Chanllawiau CPLlL

Mae wefan Rheoliadau a Chanllawiau CPLlL yn cynnwys gwybodaeth dechnegol a chyfreithiol ynghylch y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol 2014 ar gyfer cyflogwyr a gweinyddwyr.

Cymdeithas Llywodraeth Leol

Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol yn cynrychioli buddiannau’r cyflogwyr i lywodraeth ganolog a chyrff eraill ar bolisïau pensiynau llywodraeth leol.

Y Rheoleiddiwr Pensiynau

Y Rheoleiddiwr Pensiynau yw rheolydd o gynlluniau pensiwn sy'n seiliedig ar waith yn y DU.

Yr Ombwdsmon Pensiynau

Rôl yr Ombwdsmon Pensiynau yw ymchwilio a datrys cwynion a wneir yn erbyn penderfyniadau a wneir gan y cyflogwr neu Gronfa Bensiwn.

Cymdeithas Genedlaethol y Cronfeydd Pensiynau (NAPF)

Llais annibynnol ar gyfer Pensiynau yn y gweithle yw’r Gymdeithas Genedlaethol y Cronfeydd Pensiynau.

Adran Gwaith a Phensiynau

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn gyfrifol am bolisïau lles a phensiwn.

Y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau

Mae'r Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau (TPAS) yn sefydliad di-elw annibynnol sy'n darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am ddim ar gynlluniau pensiwn.

Cyllid & Thollau EM

Cyllid & Thollau EM yw'r awdurdod treth y DU.

Pensiwn y Wladwriaeth

Gwybodaeth gyffredinol am Bensiwn y Wladwriaeth

Nodwch os gwelwch yn dda nid yw Cronfa Bensiwn Gwynedd yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.