logo-png

Cronfa Bensiwn Gwynedd

Faint Ydwyf yn Talu?

Fel aelod actif o’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, rydych yn gwneud cyfraniadau i’r cynllun. Mae'r cyfraniadau hyn yn denu gostyngiad yn y dreth y byddwch yn dalu.

Mae'r raddfa yr ydych yn dalu yn dibynnu ar eich cyflog. Mae’r bandiau cyflog o 1af o Ebrill 2020 wedi’u hamlinellu isod. Mi fydd yr amrediad cyflog ar gyfer pob band cyfraniadau yn newid bob mis Ebrill, yn unol â chostau byw:

Band       Gwir dâl pensiynadwy        Cyfraniad

1              £0 - £14,600                          5.5%

2              £14,601 - £22,900                 5.8%

3              £22,901 - £37,200                 6.5%

4              £37,201 - £47,100                 6.8%

5              £47,101 - £65,900                 8.5%

6              £65,901 - £93,400                 9.9%

7              £93,401 - £110,000              10.5%

8              £110,001 - £165,000            11.4%

9              £165,001 +                             12.5%

Mae’n ddyletswydd ar eich cyflogwr i roi gwybod i chi pa fand cyfrannu yr ydych yn ei dalu. Os ydych yn credu eich bod wedi’ch gosod yn y band anghywir, cysylltwch â’ch cyflogwr.

Cyfraniadau gan y cyflogwr

Mae eich cyflogwr yn talu balans y costau o ddarparu eich buddion yn y Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol. Pob tair blynedd, bydd prisiant gan yr Actiwari yn cael ei gwblhau er mwyn cyfrifo faint ddylai eich cyflogwr fod yn ei gyfrannu at y cynllun.