Partneriaeth Pensiwn Cymru

Wedi'i sefydlu yn 2017, mae Partneriaeth Pensiwn Cymru (PPC) yn gydweithrediad o'r wyth cronfa CPLl sy'n cwmpasu Cymru gyfan ac mae'n un o wyth pwl Pensiwn Llywodraeth Leol cenedlaethol. Dyluniwyd model gweithredu PPC i fod yn hyblyg a sicrhau gwerth am arian gan ddarparu opsiynau o ran buddsoddiadau sy’n caniatáu i Gronfa Bensiwn Gwynedd weithredu strategaeth buddsoddi ein hunain, ond gyda arbedion cost pwysig. Penodwyd Link Fund Solutions yn weithredwr ac maent wedi ei partneru gyda Russell Investments i ddarparu datrysiadau buddsoddi effeithiol. Yr wyth Awdurdod Cyfansoddol yw:

 

 Mae PPC wedi cyflawni cryn gynnydd tuag at gyflawni ei amcanion drwy lawnsio nifer o is-gronfeydd, gyda Cronfa Bensiwn Gwynedd yn rhan ohonynt. Ceir gwybodaeth pellach ar wefan Partneriaeth Pensiwn Cymru: www.partneriaethpensiwncymru.org


Atodiadau

Adroddiad Blynyddol PPC 2019-20