Lwfans Blynyddol

Lwfans Blynyddol yw'r swm y gall gwerth eich buddion pensiwn gynyddu mewn unrhyw flwyddyn heb i chi orfod talu ffi treth. Ar gyfer y CPLlL, mae’r flwyddyn cynilion pensiwn yn rhedeg o 6 Ebrill 5 Ebrill. Y lwfans blynyddol ar gyfer 2022/2023 ydi £40,000.

Yn gyffredinol, mae'r asesiad yn cynnwys unrhyw fuddion pensiwn sydd gennych ym mhob trefniadau pensiwn a gofrestrwyd ar gyfer treth lle rydych wedi bod yn aelod actif o'r cynllun yn ystod y flwyddyn dreth h.y. rydych wedi talu cyfraniadau yn ystod y flwyddyn dreth (neu mae eich cyflogwr wedi talu cyfraniadau ar eich rhan).

Byddech dim ond yn destun ffi treth lwfans blynyddol os yw gwerth eich cynilion pensiwn yn cynyddu mwy nag £ 40,000 mewn blwyddyn dreth. Fodd bynnag, mae rheol cario ymlaen tair blynedd yn eich caniatáu i gario lwfans blynyddol ymlaen sydd heb eiddefnyddio yn y tair blynedd dreth ddiwethaf. Mae hyn yn golygu hyd yn oed os yw gwerth eich cynilion pensiwn yn cynyddu o fwy na£ 40,000 mewn blwyddyn, efallai na fyddwch yn atebol i dalu treth lwfans blynyddol. I gario lwfans blynyddol heb ei ddefnyddio ymlaeno flwyddyn gynharach, mae’n rhaid eich bod wedi bod yn aelod o gynllun pensiwn a gofrestrwyd ar gyfer treth yn y flwyddyn honno.

Er enghraifft, os yw gwerth eich cynilion pensiwn yn cynnyddu £50,000 yn y flwyddyn dreth (h.y. £10,000 yn fwy na'r lwfans blynyddol), a bod y tair blynedd flaenorol wedi cynyddu £25,000 £28,000 a £30,000, yna bydd y gwahaniaeth rhwng y cynydd yn y blynyddoedd blaenorol a’r £40,000 yn talu am y gost lwfans blynyddol o £10,000 yn y flwyddyn gyfredol. Felly, ni fyddai unrhyw gost treth lwfans blynyddol i dalu yn yr achos hwn.

Ni fydd y rhan fwyaf o bobl yn cael eu heffeithio gan y ffi treth lwfans blynyddol oherwydd ni fydd gwerth eu cynilo pensiwn yn cynyddu fwy na £ 40,000 mewn blwyddyn dreth neu, os ydyw, maent yn debygol o fod gyda lwfans na ddefnyddiwyd o flynyddoedd treth flaenorol y gall cael eu cario ymlaen. Os, fodd bynnag, yr ydych yn cael eu heffeithio byddwch yn agored i dâl treth (ar eich cyfradd ffiniol) ar y swm y mae gwerth eich cynilion pensiwn ar gyfer y flwyddyn dreth yn rhagori £40,000, llai unrhyw lwfans na ddefnyddiwyd o'r tair blynedd flaenorol.

Mae eich Datganiad Buddion Blynyddol yn dangos faint mae eich cronfa bensiwn wedi tyfu yn ystod y flwyddyn dreth flaenorol. Cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl os bydd eich datganiad yn dangos ffigwr o £ 40,000 neu fwy.